Общи условия за ползване на онлайна магазина на ВАЛтроник ООД

1. Понятия

 

1.1.Търговец е фирма „ВАЛтроник“ ООД, ЕИК: 175104359, регистрирана на адрес ул. „Илия Бешков“ №3, гр. София, България.

 

1.2.Електронен магазин e платформата за онлайн търговия с електронен адрес www.valtronic.bg.

 

1.3.Потребител/Клиент е всяко физическо или юридическо лице, или друго правно образование, което ползва услугите на електронния магазин по какъвто и да е начин, включително, но не само, като го разглежда, извършва поръчки чрез него, купува или извършва друг вид дейност, свързана с предоставените възможности от платформата.

 

1.4.Потребителски профил – функция на електронния магазин, която позволява на потребителя/клиента посредством електронен адрес и парола да извършва покупки, както и да съхранява история на вече осъществени/приключили поръчки.

 

1.5.Поръчка – електронен документ, който представлява заявка от страна на потребителя/клиента за закупуване на даден/и продукт/и от електронната платформа.

 

 

2. Предмет

 

2.1.Настоящите Общи условия регламентират начина на функциониране  на електронния магазин на фирма „ВАЛтроник“ ООД. Те са валидни и обвързващи за всеки потребител и/или клиент, който ползва информация от електронния магазин, и/или извършва покупка.

 

2.2.Общите условия са неделима част от договора за покупко-продажба, който се сключва автоматично с всеки клиент при покупка на продукти от продуктовата гама на „ВАЛтроник“ ООД, предоставени в електронния магазин.

 

2.3.Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от страна на Търговеца по всяко време чрез тяхното актуализиране. Те влизат в сила незабавно и имат задължителен характер. В случай на промяна, Търговецът поема ангажимент да уведоми своите потребители чрез публикуване на информация в секция „Общи условия“ на електронния магазин.

 

2.4.Ако по някаква причина някои от текстовете в Общите условия са неприложими или недействителни, то това не води до обявяване в неприложимост или недействително на останалите текстове.

 

2.5.При наличието на конфликт между общите условия и подписано споразумение между „ВАЛтроник“ ООД и неин клиент важи подписаното споразумение.

 

 

3. Ползване на електронния магазин

 

3.1. Покупки през онлайн магазина са достъпни само след регистрация на потребителя/клиента. С регистрацията си потребителят изрично декларира съгласието си с общите условия и ги приема безусловно.

 

3.2. Регистрацията изисква предоставянето на лична и/или фирмена информация на потребителя, необходима за осъществяване на продажбата. Потребителят гарантира, че предоставената информация е пълна, точна и актуална.

 

3.3.„ВАЛтроник“ ООД си запазва правото да откаже продажба при съмнение в точността на предоставените данни.

 

 

4. Информация в електронния магазин

 

4.1.Техническата информация в онлайн магазина е предоставена от фирмите, производители на съответните продукти, с цел улесняване на потребителя, но без да има обвързващ характер.

 

4.2.„ВАЛтроник“ ООД не гарантира изчерпателност на предоставената информация и не носи отговорност за технически пропуски в информацията, предоставена от производителите.

 

4.3.„Валтроник“ ООД си запазва правото да променя, премахва и добавя информация в онлайн магазина, без да информира потребителите за това.

 

 

5. Цени

 

5.1.Онлайн магазинът показва цени както без, така и с ДДС, като това е ясно оказано.

 

5.2.Цените в онлайн магазина са необвързващи за „ВАЛтроник“ ООД до момента на тяхното потвърждаване под формата на Проформа фактура, изпратена на посочена от потребителя електронна поща. Автоматичното потвърждение за приета поръчка НЕ е потвърждение на цените.

 

5.3.При невъзможност от страна на „ВАЛтроник“ ООД да извърши продажба на посочените в електронния магазин цени, потребителят ще бъде своевременно информиран и ще му бъде предоставена възможност да отмени или промени своята поръчка.

 

5.4.Ако изрично не е оказано друго, всички цени са EXW до обект на фирма „ВАЛтроник“ ООД.

 

 

6. Наличност и срок на доставка

 

6.1.Електронният магазин показва информация за наличност и/или срок на доставка на предлаганите продукти. Тази информация е индикативна и необвързваща.

 

6.2.Клиентът има правото да се свърже директно със служител на фирма „ВАЛтроник“ ООД по телефона, чрез електронна поща или на място в обект на фирмата, за да получи актуална информация за наличност и срок на доставка.

 

6.3.Валтроник ООД не носи отговорност за закъснение по вина на неин доставчик, куриер или куриерска фирма.

 

6.4.В случай на забавяне на доставката по вина на „ВАЛтроник“ ООД, тя се задължава да уведоми Клиента в най-кратък срок.

 

 

7. Типове продукти

 

7.1.В електронния магазин се предлагат продукти налични на склад и такива, които подлежат на поръчка към производителя по заявка на клиента.

 

7.2.Продукти, поръчани по заявка на клиента, НЕ подлежат на връщане от страна на клиента.

 

7.3.„ВАЛтроник“ ООД си запазва правото да изисква авансово плащане или да откаже доставка на продукти, които не са налични на склад.

 

 

8. Плащане

 

8.1.Възможните начини за плащане в електронния магазин са: кредитна или дебитна карта, банков превод, наложен платеж, в брой в обект на фирмата и/или отворена сметка (кредитен лимит). Възможните начини на плащане могат да варират спрямо клиента, типа на поръчаните продукти или начина на доставка.

 

8.2.В случай на онлайн плащане или банков превод, Търговецът не носи отговорност за разходите, свързани с такси, комисионни или други допълнителни начисления.

 

8.3.Плащането чрез отворена сметка (кредитен лимит) е предмет на допълнително споразумение между „ВАЛтроник“ ООД и клиента.

 

 

9. Рекламация и връщане на стока

 

9.1.При получаване на стоката, клиентът е длъжен да провери за видими дефекти и недостатъци, включително, но не само: несъответствие между направената поръчка и доставените продукти, нарушена цялост на опаковката, транспортни дефекти, липсващи документи. Клиентът се задължава незабавно да информира Търговеца за откритите дефекти и в присъствието на лицето, извършващо доставката, да състави констативен протокол.

 

9.2.В случаи че разпоредбите от т.9.1. от Общите условия не са изпълнени, Клиентът губи правото на претенции на по-късен етап. Това не включва случаите, когато претенциите са на основание гаранцията на продукта.

 

9.3.Клиентът, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право, без да дължи обезщетение или неустойка, и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването й. Той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин, с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително с инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, както и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя.

 

9.4.Правото на клиента по т.9.3. отпада при негово изрично съгласие, че част или всички продукти от неговата поръчка не подлежат на връщане.

 

 

10. Гаранция

 

10.1 Продуктите, предлагани в онлайн магазина, имат търговска гаранция предоставена от производителя. Ако не е оказано друго, гаранцията важи 1 (една) година след издаването на фактура или друг платежен документ.

 

10.2.Решенията по гаранционни претенции зависят от производителя и клиентът се съгласява с тях.

 

10.3.ВАЛтроник“ ООД, в ролята си на посредник между клиента и производителя, има задължението да предаде на производителя продуктите, предмет на гаранционната претенция, и цялата съпътстваща информация, предоставена от клиента.

 

10.4.При положително решение на производителя, „ВАЛтроник“ ООД ще замени продукта или ще възстанови сумата на клиента. При отрицателно решение, „ВАЛтроник“ ООД ще върне оригиналния продукт на клиента с официалното становище на производителя.

 

 

11.Защита на лични данни

 

11.1.Фирма „Валтроник“ ООД, в качеството си на Администратор на лични данни, вписана в „Регистър на администраторите на лични данни“ с ИД №32020 от 14.11.2011 г. съгласно Закона за защита на личните данни, гарантира най-висока степен на защита на личните данни на всички потребители/клиенти на електронния магазин. Тези данни се събират и обработват само с изричното съгласие на всеки потребител/клиент, който приема настоящите „Общи условия“.

 

11.2.Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, ще бъдат обработвани законосъобразно и добросъвестно и ще се ползват само и единствено за целите на онлайн магазина. Това задължение на фирма „Валтроник“ ООД отпада в случай на недобронамерено предоставяне на неверни данни от страна на потребителя/клиента.